Prof: Dr. Mar Mar WinProf: Dr. Mar Mar Win

Rector

B.V.S, M.Phil, M.Agr(Ryukyus), Ph.D(Kagoshima)