ဝန်ကြီးရွှေတံဆိပ်ဆုနှင့် တန်းစဉ်ပညာရည်ထူးချွန်ဆု ရရှိသူများ